این پروژه در صدد است با تعریف مانیفست آموزش با رویکرد هستی‌شناختی/ پدیدارشناختی فرصتی مجذوب کننده برای تجربه این امکان با مشارکت ذی نفعان فراهم آورد. تربیت راهبران آموزشی، تولید محتوا، پژوهش، ارائه شیوه های مدرن آموزشی و ابزارهای کارآمد و سهیم شدن از تجارب آموزشی موفق از اهداف این پروژه است. همچنین امکان تاسیس مدرسه پدیدارشناختی نیز یکی از تعهدات این پروژه است. 

ذی نفعان: افراد دغدغه مند شامل اولیاء و مربیان و کودکان و نوجوانان و تربیت راهبران آموزشی

اين دوره به منظور پرورش پژوهشگران بر مبناي رويکرد پديدارشناسي ايجاد شده است. 

این پروژه در صدد است با ارائه یک روش متفاوت در روش‌شناسی کیفی، منشاء تحولاتی بنیادین باشد.

ذی نفعان: اساتید، معلمین، دانشجویان، دانش آموزان و مراکز پژوهشی

پيش نياز: کامل نمودن دوره های مبانی راهبری

امکان ياوري: کامل کردن سه دوره مقدماتی، پيشرفته و تعقيبی خلق راهبر آموزشي

کلاس به صورت مجازي خواهد بود. 

ساعت کلاس: 17:15 الی 19:00 با 15 دقیقه تشریفات

این دوره بصورت آزمایشی برای بررسی اثر ساختارهای زبانی بر تحول انگاره برگزار می شود. 

30 آذر، 28 دی، 26 بهمن، 24 اسفند. 17:30 الی 20:00 با 15 دقیقه تشریفات در خود برنامه

پیش‌نیاز: تنها بعنوان یاور با شرکت در دوره تعهد و یکی از انجمن‌های سخن

طرح درس: 

جلسه 1: گروه اسمی

جلسه 2: گروه قیدی

جلسه 3: گروه فعلی

جلسه 4: نقش‌نماها

شهریه یاوری: رایگان