در اين مجموعه دوره ها نحوه تاويل رساله هاي علامه طباطبايي با الهام از ادبيات راهبري و با روش تحول انگاره محقق خواهد شد.

این رساله درباره اسماء خداست. اسماء خدا متعدد است ولی اسماء قابل ادراک است. چون ابزاری که ما داریم برای فهم، این¬جا کم می کند اما ابزار ما در دایره توحید ذات، اصلاً کارگر نیست. آن¬جا نه اسمی هست، نه رسمی هست، نه غیری هست، حتی از این کلمات که ما می گوییم، خارج است که مفصل بحث کردیم. ایشان می فرماید که آن¬جا گفتیم که اصلاً از حیطه توصیف و دایره بیان خارج است.