. نیت از این پروژه کاربرد رویکرد هستی‌شناختی‌ پدیدارشناختی راهبری در حوزه کسب و کار به قصد تجربه کیفیت است

امکانی که این پروژه فراهم خواهد ساخت، آموزش کارآفرینان با این رویکرد و به کارگیری اصول آن در عرصه عمل است. مربی گری در سازمان در شرایط بحرانی لزوم این اقدام را دو چندان خواهد نمود 


در اين دوره قصد بر اين است با بررسی بنیادین مدل های طراحی سازمان، از منظر هستی شناختی، طراحی سازمان خود-راهبر را با در نظر داشتن چند (3) مورد در دسترس، بر عهده بگیریم. 
در این خصوص جهان بینی عینیت گرا و ذهنیت گرا را بررسی کرده. و رویکرد امکان گرا را بعنوان ایده بنیادین انتخاب خواهیم کرد که از مزایای دو جهان بینی قبلی نیز بهره مند خواهد بود. 
سپس با استفاده از مدل تمامیت ساختارهای فرآیندی سیستماتیک را دنبال می کنیم. و یک به یک شیفت داده تا به تدریج سازمان خود-راهبر شکل بگیرد. 

پیش نیاز توصیه شده: 

گذراندن دوره های مبانی و یاوری آن ها: تمامیت، اصالت، تعهد، عاملیت

دوره های کاربردی و یاوری: دوره خط-مستقیم، آموزش، پژوهش

مربی گری: مربی گری سازمانی خط-مستقیم سازمانی و فردی 

تجربه همکاری در یکی از سازمان های انتخاب شده برای پیاده سازی عملیات

اینها مهارتهای بنیادین هستند

مهارت‌هایی که در این دوره با آن‌ها آشنا می‌شوید پایه‌ای هستند. آن‌ها مهارت‌های آسانی نیستند، مهارت‌های سختی هم نیستند؛ بنیادی هستند که بقیه‌ی مهارت‌ها بر روی آن‌ها بنا می¬شود. آن‌ها برای راهبری اثربخش حیاتی هستند- و راهبری اثربخش برای عملکرد کسب و کار و فرد حیاتی است.

بیشتر افرادی که در کسب و کاری هستند، سعی بر این دارند که موقعیت‌های ناخواسته‌شان را با نشان‌ دادن مهارت‌های جدید سهل (آموزش‌های تیم‌سازی و روحیه‌دهی) و حتی مهارت‌های سخت (آموزش نرم‌افزار تا پیگیری فعالیت و نتایج) اصلاح کنند، اما آن مهارت‌ها زمانی که بنیادی مورد توجه قرار نگرفته باشد بسیار ضعیف می‌شوند. 

بدون استادی در این مهارت‌های اساسی، راهبری تحقق نمی‌یابد. و راهبری عامل تعیین کننده ایست که آینده‌ی سرمایه‌گذاری اقتصادی را می‌سازد یا از بین می‌برد. همچنین می‌تواند آینده‌ی زندگی شخص را بسازد یا از بین ببرد.