مدیریت 

مسائل آموزشگاهي در يادگيري الكترونيكي: در اين فصل از نگاه يك ارائهدهنده‌ی دورههاي الكترونيكي به يادگيري الكترونيكي پرداخته ميشود كه اين ارائه دهنده ميتواند دانشگاه، آموزشگاه، واحد آموزش سازمان و غيره باشد. موضوعات اصلي اين فصل امور اداري يادگيري الكترونيكي، امور تحصيلي و خدمات فراگيران هستند كه هر يك به صورت جزئي معرفي و تجزيه و تحليل خواهند شد. 

محتوا 

مسائل مديريتي در يادگيري الكترونيكي: مديريت يادگيري الكترونيكي اشاره به مديريت مراحل مختلف فرآيندهاي يادگيري الكترونيكي شامل برنامهريزي، طراحي، توليد، ارزيابي، ارائه و نگهداري دارد. در اين فصل نحوه مديريت بر مراحل مختلف توليد محتواي الكترونيكي معرفي شده و علاوه برآن تخصصهاي مورد نياز در تيم يادگيري الكترونيكي در مراحل مختلف ارائه خواهند شد.  

فناوری 

مسائل فناوري در يادگيري الكترونيكي: در اين فصل به يادگيري الكترونيكي با رويكرد فناوري اطلاعات نگاه ميشود و موضوعاتي در رابطه با زيرساخت فناوري در محيط يادگيري الكترونيكي را مورد بررسي قرار ميدهد. اين موضوعات شامل برنامهريزي زيرساخت، سختافزار و نرمافزار مي شود.  

آموزش 

مسائل تعليم و تربيت در يادگيري الكترونيكي: در اين فصل مسائل مختلفي در حوزه روش تربيتي (پداگوژي) مورد بررسي قرار ميگيرند. اين فصل شامل مجموعه گستردهاي از مسائل مرتبط با آموزش و يادگيري است: تحليل محتوا، تحليل مخاطبين، تحليل هدف، تحليل رسانه، رويكرد طراحي، راهبردهاي يادگيري، سازماندهي و راهبردهاي تلفيقي.  

تمامیت 

مسائل اخلاقي در يادگيري الكترونيكي: اين فصل دربرگيرنده تاثيرات اجتماعي و سياسي، گوناگوني فرهنگي، تعصبات و جهتگيريها، گوناگوني جغرافيايي، گوناگوني فراگيران، شكاف ديجيتالي، آداب رفتاري و موضوعات قانوني است و تاثير هر يك از عوامل ذكر شده را بر يادگيري الكترونيكي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار ميدهد.  

ارتباطات 

مسائل واسط كاربري در يادگيري الكترونيكي: واسط كاربري كه از طريق آن سيستم و محتواي يادگيري الكترونيكي به فراگيران ارائه مي شود، نقشي بسيار حياتي در موفقيت يك دوره يادگيري الكترونيكي دارد. در اين فصل عوامل مختلفي كه طراحان و پيادهسازان دورههاي الكترونيكي بايد در اين زمينه مدنظر قرار دهند، معرفي خواهند شد.  

حمایت 

مسائل پشتيباني منابع در يادگيري الكترونيكي: با توجه به جدايي فراگيران از آموزشگاه، استاد و ساير هم دورهايها در يك دوره الكترونيكي، پشتيبانيهاي فني و علمي از اهميت بسزايي برخوردار هستند. در اين فصل انواع پشتيباني مانند پشتيباني آنلاين، آموزشي و فني مورد بررسي قرار خواهند گرفت.  

ارزشیابی 

مسائل ارزشيابي در يادگيري الكترونيكي: ارزيابي را در يادگيري الكترونيكي ميتوان با رويكردهاي مختلفي نگاه كرد. در اين فصل به ارزيابي فرآيند توسعه‌ی محتوا، محيط و برنامه يادگيري الكترونيكي و ارزيابي فراگيران پرداخته خواهد شد.