اين کارگاه بر آن است تا با محوريت مدلي نوین، دسترسي روشن و کاربردي به رابطه‌اي سببي ميان تماميت و اوج کارايي، کيفيت زندگي، خلق ارزش و مزاياي رقابتي در تمام سطوح شخصي، گروهي، سازماني و اجتماعي معرفي نمايد.

با تعريف تماميت به عنوان وضعيت و حالتي از کامل بودن، صحيح و سالم و بي نقص بودن، تماميت به عنوان کلام تمام و کمال شخص (يا سازمان) متمايز مي گردد. کلام شخص تمام و کمال است وقتي شخص به کلامش احترام مي گذارد.

در طول کارگاه کلام شخص به دقت تعريف شده و احترام به کلام از حفظ کلام متمايز مي گردد. احترام به کلام همانطور که اين مدل جديد معرفي مي کند به معني حفظ کلام است و يا اعلام اينکه حفظ نخواهد شد به محض اگاه شدن به اين که حفظ نخواهد شد و پذيرفتن تمامي تبعات و جبران هر آنچه که عدم حفظ کلام منجر به آن شده است. بدين ترتيب حتي اگر کلام حفظ نگردد با احترام به آن تماميت حفظ مي شود. احترام شخص به کلام راهي قدرتمند و کاربردي و تجربه شده است براي جلب اعتماد ديگران.

تماميت همانند دانش و فناوري از ارکان مهم توليد است در حالي‌ که نقش اساسي آن در ارتباط با بهره وري و کارايي عموماً ناديده يا ناچيز تلقي شده و توسط اقتصاددانان و سايرين صرف نظر شده است.

در اين کارگاه با نگاهي به پديده هايي چون فضيلت، اخلاق، عرف و قوانين به ارتباط آنها با تماميت پرداخته و خواهيم ديد که بر خلاف اين پديده‌ها که با معيار، هنجار، درست و غلط، مطلوب و نامطلوب و بد و خوب شناخته مي‌شوند، تماميت چون قانوني طبيعي در جهان مانند قانون جاذبه عمل مي‌کند.

قول کارگاه

شما کارگاه را به اتمام می‌رسانید در حالی که:

·         با الگویی جدید از تمامیت (قانون تمامیت) آشنا شده و ارتباط آن را با کارآیی‌تان همانگونه که عملکرد قانون جاذبه را به روشنی تشخیص می دهید، تصدیق می کنید.

·         راه سریع و موثری را یافته‌اید که نشان می دهد چگونه با روراستی مورد اعتماد خود و دیگران باشید.

·         یافته اید که چرا مردم با وجود عواقب زیان بار، بسیار درجهت نقض قانون تمامیت رفتار می کنند. و بدین سان کیفیت زندگی شان را کاهش داده و به طرز چشمگیری فرصت بهره وری خود را محدود می نمایند.

·         و قدرتی در اختیارتان می بینید که بتوانید از این روال پر هزینه رهایی یابید.

و نهایتاً: در مسیر روشن استادی تمامیت قرار گرفته‌اید.

•  می‌توانید راهبر بودن بدون روراستی را کلا فراموش کنید.

•  روراستی یعنی طوری باشید و عمل کنید که خودتان را به دیگران نشان می‌دهید، و طوری باشید و عمل کنید که خودتان برای خودتان هستید. رو راست بودن در هنگام راهبری، باعث می شود بتوانید بدون استفاده از زور و فشار، با خودتان و دیگران صریح و بی پرده باشید.

به گفته‌ی مدیر پیشین مترونیک و استاد کنونی راهبری در دانشکده‌ی کسب و کار هاروارد آقای بیل جرج:

پس از سال ها مطالعه درباره ی راهبران و خصوصیات آنها، اکنون بر این باورم که اول و آخر راهبری ،رو راستی است...اما بیشتر مقالاتی که درباره ی راهبری نوشته شده، حرفی از رو راستی نمی زنند، و حتی متخصصین در آمریکا هم آن را تدریس نمی کنند. در عوض، آنها فهرست خصوصیات راهبران را توسعه می دهند و فرد باید آنها را تقلید کند. آنها روش هایی که راهبران استفاده می کنند را توضیح می‌دهند و پیشنهاد می کنند شما هم از همان روش ها

استفاده کنید. این بر خلاف روراستی است .بیل جرج، "راهبری روراست"

برای راهبر بودن، شما باید آنقدر بزرگ باشید که درباره ی عدم رو راستی های خودتان ،رو راست باشید. بیل جرج در کتاب "راهبری رو راست" این رو راستی را درباره ی عدم رو راستی های خودش نشان می دهد

تعهد به چیزی بزرگتر از خودتان، منشاء قدرت در راهبری کردن و عملکرد موثر راهبری است. تعهد به چیزی بزرگتر از خودتان ،نوعی قدرت برای یک راهبر خلق می کند که باعث می شود آن راهبر دیگر نیازی به زور و فشار نداشته باشد.تعهد به چیزی بزرگتر از خودتان، منشاء شور و اشتیاق (کاریزمایی) است که برای راهبری و توسعه ی دیگران به عنوان راهبر لازم است و منشاء  پایداری و ایستادگی (در حین لذت بردن از کار) برای زمان هایی است که کار سخت می شود. همه ی راهبران به نوعی قهرمان هستند. قهرمانان، مردم معمولی هستند که بودن و عمل کردن را از چیزی بزرگتر از خودشان می گیرند. منظور ما از "تعهد به چیزی بزرگتر از خود"، این است که طوری متعهد باشید که آن تعهد، بودن و اعمال شما را شکل دهد تا هر دو، در خدمت تحقق چیزی فراتر از دغدغه های شخصی تان برای خودتان قرار گیرند- فراتر از نتیجه ی شخصی که مستقیما برای خودتان است. همچنان که بر روی چنین تعهداتی کار می کنید، تعهد شما چیزی خلق می کند که دیگران هم به آن متعهد می شوند و احساس می کنند زندگی آنها درباره ی چیزی بزرگتر از خودشان است. این یعنی راهبری

منظور ما از "مسبب و منشاء بودن" این است که مسبب و منشاء همه چیز در زندگی تان باشید و این جایگاه را برای خودتان و زندگی تان اتخاذ کنید- و از همین جایگاه عمل کنید.

•       اینکه جایگاهی اتخاذ کنید که در آن مسبب و منشاء باشید، کاملا با اینکه آن چیز تقصیر شماست، یا شما شکست خوردید، یا شما مقصر هستید، یا حتی اینکه شما آن کار را کرده اید فرق می کند.

•       حتی این حقیقت ندارد که شما علت همه چیز در زندگی تان هستید. بلکه مسبب همه چیز در زندگی بودن ،جایگاهی است که شما در آن می ایستید و از این جایگاه به زندگی نگاه می کنید و با آن مواجه می شوید- جایگاهی که فقط در صورتی وجود خواهد داشت که شما انتخابش کنید.

•       جایگاه مسبب و منشاء بودن، یک اظهار است، نه ادعا. و به سادگی بیان می کند که "شما می توانید اینگونه روی من حساب کنید که به زندگی از دیدگاه مسبب و منشاء بودنم نگاه کنم و با آن مواجه شوم (و من می توانم اینگونه روی خودم حساب کنم.)"

•       وقتی شما این جایگاه را اتخاذ می کنید (اظهار می کنید) که مسبب و منشاء زندگی تان باشید، این بدان معناست که شما مسبب و منشاء دانستن شرایط، دیگران یا تغییر حالات ذهنی تان را رها می کنید - همه ی اینها اگرچه بدون شک شما را آرام می کنند، ولی درنهایت اثر آن، درماندگی و بیچارگی شماست. همچنین وقتی به تاثیر مسبب و منشاء بودن پی ببرید، کاملا برایتان روشن خواهد شد که ایستادن در این جایگاه، از مسئول دانستن دیگران جلوگیری نمی کند.

•       مسبب و منشاء بودن بدین معنا نیست که شما بار مسئولیت همه چیز را به دوش بکشید، یا برای همه چیز شما را تحسین یا سرزنش کنند. و بدین معنا نیست که شما شکست نخواهید خورد.

•       با این حال، وقتی بر این جنبه‌ی بنیادین از راهبر بودن و عملکرد اثربخش راهبری تسلط پیدا کنید، تحول عظیمی در اثرگذاری و قدرت شما در مواجهه با چالش‌های راهبری (و چالش های زندگی) رخ می‌دهد.