چهار عامل اساسی که راهبر بودن و عملکرد اثربخش راهبری، بر پایه‌ی آن‌هاست